Masz pasję pomagania?

Interesuje Cię los dzieci?

Zastanawiasz się jak wykorzystać swoją energię i czas?

Masz gotowość do prowadzenia społecznej działalności na rzecz dziecka i ich rodzin?

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
zaprasza

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego, z 90-letnim-pionierskim dorobkiem w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób. Działalność i praca w TPD na zasadzie wolontariatu stwarzają każdemu szansę na rozwój osobisty, sprawdzenie się w warunkach nieustannego rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.

Dajemy Państwu możliwość zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności, poznania ciekawych ludzi, a w dodatku praca ta może Wam przynieść satysfakcję z faktu udzielania pomocy innym !

Towarzystwo prowadzi działalność w oparciu o zasady:

- równości szans wszystkich dzieci w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka;

- sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości oraz godności dziecka;

- tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów;

- integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych;

- działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.

PRZYJDŹ DO NAS - jeśli chcesz, aby

DZIECI WYCHOWYWAŁY SIĘ W RODZINACH WŁASNYCH.

Nasze adresy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny- 00 -325 Warszawa ul. Krakowskie

Przedmieście 6. www.tpd.org.pl tel. 00-22 826-08-74

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1A .www.tpd-maz.org.pl tel.022 827-58-21