„Wszystkie dzieci są nasze” 

To hasło wielu z nas pamięta, a jego autorem jest

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

Naszym celem  jest niesienie pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia, troski i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Działamy od 1919 roku w zakresie pedagogiki społecznej i opiekuńczej. Jako pierwsi w Polsce prowadziliśmy
i organizowaliśmy:

- kuchnie mleczne dla niemowląt i dzieci (Kropla mleka dla TPD);

 

- żłobki, przedszkola i ogniska dziecięce;

 

- poradnie społeczno – wychowawcze

 

(obecne poradnie psychologiczno – pedagogiczne);

 

- Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze (obecne Ośrodki Adopcyjne);

 

- rodziny zastępcze i terapeutyczne, rodzinne domy dziecka;

 

- ruch samopomocowy rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych ( to u nas powstawały inicjatywy rodziców dzieci chorych, które później usamodzielniły się i odeszły tworząc oddzielne stowarzyszenia i fundacje);

 

- byliśmy zaangażowani w zbiórkę pieniędzy na budowę Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka.

 

Wiele naszych pomysłów wpisało się na stałe w system wspierania dzieci i rodzin. Niewiele jest organizacji, które mogą poszczycić się takim dorobkiem. TPD w ciągu dotychczasowej swej historii, objęło różnymi formami pomocy, opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji i wypoczynku bardzo dużą liczbę dzieci. Odegrało pionierską rolę w wypracowywaniu nowatorskich form pracy z dzieckiem i jego rodziną. Niejednokrotnie torowało drogę innym służbom społecznym i państwowym. Jako ruch społeczny ma swój współudział w budowie społeczeństwa obywatelskiego. A wypracowaną w praktycznym działaniu pedagogikę TPD traktuje jako swój twórczy wkład do pedagogiki społecznej. Towarzystwo miało okresy korzystne i wyjątkowo trudne – wręcz zagrażające jego istnieniu – ale silne idea służenia dziecku, swym dorobkiem i ofiarnością działaczy, a także uczciwością w działaniu, wciąż istnieje.

 

Twój 1% Przyjacielem Dziecka – 1% dla TPD! Dlaczego warto nam pomagać?

 

Od 1989 r. bardzo mocno skupiliśmy się na prowadzeniu w miejscu zamieszkania dziecka placówek dziennego wsparcia noszących nazwę Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD, których zadania skupiają się wokół: 

- środowiskowego, profilaktycznego modelu opieki nad dziećmi i młodzieżą; 

 

- ochrony dzieci przed patologią społeczną, wyrażającą się m.in. przemocą, złym traktowaniem oraz dyskryminacją; 

 

- upowszechnianiem samorządności dzieci i młodzieży, w świetle praw, ale również i obowiązków; 

 

- pomocy w nauce i dożywiania;

 

- organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, wypoczynku wakacyjnego;

 

- udzielaniu rodzicom pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi.

 

Dla wielu dzieci – placówki te stwarzają warunki do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.

 

Obecnie, na Mazowszu, prowadzimy 54 placówki wsparcia dziennego, 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjny, 4 punkty przedszkolne. Z codziennego (od poniedziałku do piątku) wsparcia mazowieckiego TPD korzysta prawie 3500 dzieci i młodzieży. A z oferty różnorodnego wypoczynku, kolonii, Lata i Zimy w Mieście organizowanego przez TPD skorzystało prawie 5500 dzieci.

 

Wszystkie uzyskane i pozyskane środki przeznaczamy na realizację zadań, czyli na potrzeby naszych podopiecznych. Brakuje często pieniędzy na dożywianie dzieci, remonty, odnawianie lokali, zakup wyposażenia i mebli do prowadzonych placówek oraz dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci. gospodarujemy oszczędnie i uczciwie, pomagamy wielu dzieciom, które bez naszego wsparcia miałyby znacznie gorszy start życiowy. Dlatego warto przekazać nam 1%, bo wiemy jak skutecznie pomagać dzieciom.