Róbmy wszystko, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych! 

Jesteśmy organizacją działającą od 1919r. 

Towarzystwo Przyjacił Dzieci jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci.
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność.

Nasza misja:

 • Zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną.

 • Zapobieganie patologiom w rodzinie.

 • Ochrona i promowanie praw dziecka.

 • Udzielanie pomocy dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

 • Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.Zakres działalności:

 • Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego w różnych formach:
  - kolonie wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, półkolonie, wycieczki, rajdy i inne;
 • Wspieranie edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych marginalizacją oraz dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
 • Ochrona praw dziecka, upowszechnianie ich znajomości i występowanie w sprawach dzieci;
 • Organizacja poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego;
 • Łagodzenie skutków i przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu, wspieranie rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Prowadzimy:

 • Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
 • Świetlice Terapeutyczne
 • Przedszkola
 • Kluby Młodzieżowe
 • Środowiskowe Ogniska Wychowawcze
 • Ogniska Pracy Pozaszkolnej
 • Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie
 • Centrum Działalności Charytatywnej
 • Ośrodki Pracy Środowiskowej
 • Ośrodek kolonijny w Olszance
 • Koła specjalistyczne:
  - Koło Przyjaciół Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej
  - Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
  - Koło Przyjaciół Dzieci z Alergią
  - Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej i Bezmlecznej