Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania naszego serwisu.
Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

            Jeszcze do niedawna na Ochocie działały 3 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD Ochota: ŚOW przy ul. Powstańców Wielkoposkich 4; ŚOW przy
Al. Jerozolimskich 99 i ŚOW przy ul. Częstochowskiej 11/15.

            Z przyczyn całkowicie od nas niezależnych od grudnia 2015r. przestało funkcjonować Ognisko przy Al. Jerozolimskich 99, a od grudnia 2018r. - Ognisko przy
ul. Powstańców Wielkoposkich 4.

            Nadal jest czynne Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Ochota mieszczące się przy ul. Częstochowskiej 11/15, które rozszerzyło swoją działalność
i w 2015r. zostało zarejestrowane, jako placówka wsparcia dziennego w połączonych formach: opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę i z powodzeniem w tych formach funkcjonuje.

            Nasze Ognisko swoją działalność rozpoczęło w 1996 r., z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor TPD Ochota, p. Agnieszki Żak-Hut.

            Jego siedziba mieściła się w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa Ochota, przy ul. Białobrzeskiej 32/34. Pierwszym kierownikiem Ogniska była p. Joanna Szymańska.

            W 2000 r. Ognisko przeniosło się parę domów dalej, do lokalu przy
ul. Częstochowskiej 11/15, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W nowej siedzibie kierownikiem została p. Mieczysława Szybowska, potem od 2002 do 2004 roku kierownikiem była p. Małgorzata Mikusek, a następnie p. Agnieszka Żak-Hut. Od 2006 r. do dnia dzisiejszego kierownikiem Ogniska jest p. Elżbieta Dziekanowska.

            Nasze Ognisko jest czynne 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.00 – 19.00, a w dni wolne od nauki w godzinach 9.00 – 15.00. Oferta Ogniska w poprzednich latach była skierowana do 40 uczestników, obecnie, zgodnie z przepisami, do 30 dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Ochota, przede wszystkim z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

            Praca w naszym Ognisku koncentruje się na:

 • oddziaływaniach opiekuńczo-wychowawczych w ramach, których prowadzimy:

- warsztaty umiejętności życiowych, twórczego myślenia;

- integrację i animację życia w grupie;

- wychowanie patriotyczne;

- oraz edukację ekologiczną.

 • codziennej pomocy w odrabianiu lekcji, indywidualnej pracy z dziećmi, wyrównywaniu zaległości szkolnych, przygotowaniach do sprawdzianów, klasówek, kartkówek oraz egzaminów. Dzięki temu wszyscy podopieczni otrzymują promocje do następnej klasy, a to pozwala budować motywację do nauki i pracy oraz wpływa na obniżenie poziomu negatywizmu szkolnego.
 • działaniach edukacyjnych, rozmowach i pogadankach dotyczących profilaktyki uzależnień i przemocy. Ważnym ogniwem oddziaływań profilaktycznych w naszym Ognisku jest coroczny udział naszych podopiecznych w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
 • rozwijaniu zainteresowań, zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez organizację różnorodnych zajęć, gier i zabaw, a są nimi:

zajęcia rekreacyjno-ruchowe zawierające jednocześnie elementy sportu, rekreacji
i rozrywki;

gry i rozrywki umysłowe dające możliwość odkrywania roli i czaru gier, w które mogą wspólnie grać dzieci i dorośli, mogą integrować się przyjaciele, rodziny, sąsiedzi;

zajęcia umuzykalniające mające na celu artystyczny rozwój poprzez muzykę, śpiew
i aktywną zabawę z wplecionymi elementami rytmiki i relaksacji;

zajęcia plastyczno-techniczne pobudzające kreatywność podopiecznych, pomagające odkrywać przyjemność tworzenia;

zajęcia komputerowe będące jednocześnie elementem wspomagania edukacyjnego podopiecznych oraz formą spędzania wolnego czasu.

            Od trzech lat z powodzeniem prowadzimy zajęcia specjalistyczne:

- Zajęcia socjoterapeutyczne, których program ma na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania oraz nabycie umiejętności społecznych niezwykle przydatnych w radzeniu sobie ze swoimi problemami.

- Terapia pedagogiczna skierowana do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: dysleksja rozwojowa- trudności w opanowaniu umiejętności czytania, dyskalkulia - trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych, dysortografia - trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, dysgrafia - trudności w zakresie techniki pisania oraz do dzieci z ryzyka dysleksji.

- Pomoc psychologiczna w placówce wsparcia dziennego - ŚOW TPD jest dopasowana do potrzeb dzieci oraz zadań placówki, obejmuje: obserwację psychologiczną wychowanków i konsultacje z wychowawcami dotyczące oddziaływań wobec nich, rozwiązywanie pojawiających się konfliktów rówieśniczych, spotkania indywidualne z dziećmi i rodzicami, kontakty w razie potrzeby ze szkołą lub z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

- Zajęcia logopedyczne obejmujące indywidualną terapię dzieci, które mają wyjątkowe trudności artykulacyjne, zapobiegają utrwalaniu się wad wymowy u naszych podopiecznych oraz poważnym konsekwencjom rozwojowym, wpływają na ich rozwój intelektualny oraz funkcjonowanie w szkole i w grupie rówieśników.

            W ramach integracji i rozwoju świadomości kulturalnej naszych podopiecznych organizujemy wyjścia kulturalne do kina, muzeum, teatru itp. na spektakle i wystawy dostosowane do wieku i rozwoju dzieci, które uczą odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych, podczas spektaklu lub seansu.

            Nasze Ognisko zapewnia dzieciom możliwość korzystania z dożywiania w formie warsztatów kulinarnych. Wspólne przygotowywanie jedzenia ma walor edukacyjny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kulturę spożywania posiłków oraz na to, aby były one sporządzane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, wykonane z produktów, jak najmniej przetworzonych, bez dodatku sztucznych konserwantów.

            W ramach współpracy z rodzicami lub opiekunami wychowanków, zachęcamy ich do czynnego udziału w życiu Ogniska. Mając na celu integrację rodziców lub opiekunów angażujemy ich w pomoc przy organizacji i wspólne uczestniczenie w imprezach okolicznościowych takich, jak Spotkania Wigilijne, Spotkania Wielkanocne, Dzień Dziecka, Dzień Matki i inne. Podczas organizowanych świąt i imprez okolicznościowych dzieci prezentują starannie przygotowany program artystyczny – śpiew i taniec.

            Naszych wychowanków każdego roku w grudniu, obdarowuje wymarzonymi, świątecznymi prezentami Św. Mikołaj.

            Dla dobra naszych podopiecznych współdziałamy z innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny: szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami Sądu Rodzinnego, samorządem lokalnym, Fundacją Dobrych Inicjatyw, Policją, Strażą Miejską i innymi.

            Od 30 kwietnia 2019 r. ruszył w naszym Ognisku projekt społeczny „Poszukiwacze Skarbów”. Jest to cykl warsztatów edukacyjnych, motywacyjnych i filmowych skierowany do wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego. Projekt ma na celu wzmocnienie i wydobycie mocnych stron dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny wśród uczestników. Częścią projektu są warsztaty filmowe oraz stworzenie autorskiego filmu dotyczącego poszukiwań nieodkrytych „skarbów” u dzieci oraz zapoznanie uczestników z Prawami Dziecka. W finale programu planowana jest pozytywna zmiana wizerunku, aby udowodnić światu, że w naszych dzieciach tkwi ogromny potencjał. Projekt jest objęty patronatem Rzecznika Praw Dziecka, przy współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej, Reżyserem Życia i „PROJEKTOREM - wolontariatem studenckim”.

            W okresie czerwiec 2014 – październik 2016 uczestniczyliśmy w nowatorskim projekcie „Razem z Ochotą”, który był rezultatem zawiązania konsorcjum pomiędzy ochockimi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Pozwolił on na zespolenie działań już realizowanych oraz nowych, by pozytywnie oddziaływać na dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat (uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) zagrożoną wykluczeniem społecznym, zamieszkującą lub przebywającą na określonym w ogłoszeniu obszarze dzielnicy Ochota oraz pozostającą poza lokalnym systemem wsparcia, żyjącą w izolacji społecznej.

            Od grudnia 2017 r. bierzemy udział w projekcie "Razem z Ochotą II", który zakłada podjęcie wspólnych działań przez Konsorcjum złożone z trzech organizacji pozarządowych i łączenie ofert różnych instytucji i organizacji, aby efektywnie wspomagać dzieci i młodzież, zamieszkujące obszary koncentracji problemów społecznych, w podnoszeniu kompetencji szkolnych i społecznych. W skład Konsorcjum oprócz nas, wchodzą dwie organizacje pozarządowe działające na terenie Ochoty, mające tu także swoje siedziby: Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie.

            Każdego roku, w miesiącu lipcu prowadzimy akcję „Lato w mieście”, a podczas ferii zimowych „Zima w mieście”. Nasi podopieczni mają zorganizowane interesujące wyjścia do muzeów, na pływalnię, do kina lub teatru, na kręgielnię i place zabaw. Przygotowane atrakcje gwarantują dzieciom ciekawe i urozmaicone spędzanie czasu wolnego.

            W miesiącu sierpniu organizujemy kolonie w różnych rejonach Polski.

            W maju 2008 r. nasze Ognisko zostało uznane przez mieszkańców Dzielnicy Ochota za najlepsze „Miejsce przyjazne Mamie i Dziecku”.

            Nasza placówka co roku bierze udział w festynach i piknikach organizowanych na terenie Dzielnicy Ochota. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w pokazach tanecznych i wokalnych, starannie przygotowani przez naszych wychowawców do występów. Nasze Ognisko angażuje się również w inicjatywy lokalne, chętnie bierzemy udział i występujemy na sąsiedzkich spotkaniach organizowanych przez lokalnych społeczników. Otrzymaliśmy wiele nagród oraz wyróżnień za aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.

 

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Oddział Dzielnicowy Warszawa Ochota
ul. Częstochowska 11/15
02-344 Warszawa
tel. 22 822 97 83
e-mail: tpd-ochota@o2.pl

facebook: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Ochota

Adres:

ul. Kredytowa 1A lok. 13

00-056 Warszawa

Siedziba Biura: ul.Marszałkowska 34/50,

00-554 Warszawa

Zobacz mapę
tel/faks 22-826-27-15, 22- 827-58-21,
22- 828-6274, 22-827-6646
tel Dział Dotacji 506 061 910
tel Dział Księgowości 504 198 924

Nr konta: 68 1240 6175 1111 0000 4564 8524

 

Godziny pracy

   • Przyjęcia interesantów:
   • poniedziałek -  czwartek 8.00-16.00
   • Piątek jest dniem bez interesantów.
   • Członkowie Prezydium dyżurują.
   • Poniedziałki i środy 9.00-12.00

PROJEKT FINANSUJE M.ST. WARSZAWA

Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa
© 2022 TPD - oddział mazowiecki. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Search