Kompleksowa rehabilitacja i terapia dla podopiecznych Koła Specjalistycznego TPD w Ząbkach

Na podstawie umowy o numerze ZZO/000907/07/D Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego realizuje projekt ze środków PFRON w okresie od 02.01.2023r. do 31.12.2023 r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 317 700,00 zł. Kwota dofinansowania: 301 800,00 zł.

Cel projektu:

Celem projektu jest przywrócenie jak największej samodzielności u 20 osób z niepełnosprawnością, podopiecznych Koła Specjalistycznego w Ząbkach, poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności fizycznej i psychicznej każdego beneficjenta projektu, niezbędnych do możliwie niezależnego samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Beneficjenci:

Grupą docelową jest 20 podopiecznych Koła Specjalistycznego TPD w Ząbkach z terenu Powiatu Wołomińskiego.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacji do projektu dokonał zespół kwalifikacyjny z pośród 35 zgłoszonych podopiecznych Koła TPD w Ząbkach. Do projektu zakwalifikowano 20 beneficjentów. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie przez beneficjenta ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, niezbędnej dokumentacji medycznej na podstawie, której zespół dokonał analizy rokowań co do możliwości poprawy stanu zdrowia. Proces kwalifikacji został przeprowadzony przed rozpoczęciem działań projektowych. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników w związku z ważnym zdarzeniem losowym, np. pogarszającym się stanem zdrowia, pobyt w szpitalu, lista beneficjentów zostanie uzupełniona o osobę z listy rezerwowej.

Formy wsparcia:

Rehabilitacja ruchowa- fizjoterapia:

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest zwiększenie ogólnej wydolności organizmu, doskonalenie cech motorycznych, rozwijanie sprawności psychofizycznej oraz profilaktyka nawrotów zaburzeń. Z indywidualnych zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej korzysta 14 beneficjentów 1 raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdego beneficjenta.

Rehabilitacja psychologiczna:

Rehabilitacja psychologiczna ma na celu przywrócenie beneficjentom sprawności psychicznej, a także możliwości radzenia sobie i brania czynnego udziału w życiu społecznym. Efektem terapii psychologicznej jest dotarcie do wnętrza beneficjenta, rozpoznanie negatywnych emocji, źródła niepokoju oraz często fałszywych wyobrażeń na dany temat. Wsparciem psychologicznym objętych jest 20 beneficjentów 1 raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdego beneficjenta. Terapia prowadzona jest przez dwóch psychologów.

Terapia logopedyczna:

Celem terapii logopedycznej jest usprawnienie układu oddechowego, narządów artykulacyjnych oraz kształcenie umiejętności prawidłowego operowania głosem i oddechem. Terapia logopedyczna umożliwia usprawnienie wymowy i wzbogacenie słownictwa. W terapii logopedycznej uczestniczy 12 beneficjentów 1 raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdego beneficjenta.

Zajęcia komputerowe:

Celem zajęć komputerowych jest poznanie różnych form posługiwania się technologią komputerową i porozumiewania się w formie zdalnej, co pozwoli beneficjentom uczestniczyć w środowisku społecznym na takich samych zasadach jak osobom w pełni sprawnym, a tym samym zapobiegnie wykluczeniu społecznemu. Zajęcia komputerowe prowadzone są w formie indywidualnej dla 10 beneficjentów 1 raz w tygodniu po jednej godzinie.

Zajęcia twórczego rozwoju:

Celem zajęć twórczego rozwoju jest udzielanie pomocy beneficjentom w pokonywaniu lęków o różnym pochodzeniu. Terapia za pomocą sztuk plastycznych pomaga w odkrywaniu uzdolnień oraz rozwijaniu zainteresowań. Poprzez sztukę beneficjenci odzwierciedlają swoje lęki, obawy i skryte emocje, co pomaga im zmniejszyć napięcie i niepokój. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej dla 12 beneficjentów 1 raz w tygodniu po jednej godzinie.

Terapia zajęciowa:

Głównym celem terapii zajęciowej jest umożliwienie, czy przyspieszenie powrotu utraconych z jakiegoś powodu funkcji lub sprawności fizycznej, czy też umysłowej beneficjenta. Jeśli zmiany są nieodwracalne terapia zajęciowa ma na celu wypracowanie sobie funkcji zastępczych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie beneficjenta w społeczeństwie. W terapii bierze udział 14 beneficjentów 1 raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdego beneficjenta.

Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem przez 10 miesięcy: od stycznia do czerwca i od września do grudnia, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności