Apel Dotyczący Konieczności Uruchomienia Bezpłatnej Pomocy Psychologicznej

Pomoc psychologiczna

Oddział Mazowiecki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dołącza się do apeli i wystąpień dotyczących konieczności uruchomienia bezpłatnych i łatwo dostępnych programów psychologicznego wsparcia kierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców lub opiekunów, w związku z trudnymi przeżyciami doświadczanymi w okresie przedłużającej się pandemii Covid-19.

Nasze stowarzyszenie powstało, aby wspierać dzieci. Idee, które przyświecały założycielom TPD, to respektowanie praw dzieci, a szczególnie prawa do życia, prawa do zdrowia i prawa do nauki. Mimo, iż od tego czasu minął już wiek, to misja ta jest nadal aktualna. Od momentu zakończenia II wojny światowej nie przeżywaliśmy tak trudnej, opresyjnej sytuacji społecznej. Można pokusić się o stwierdzenie, że obecnie dziecięce doświadczenia funkcjonowania w pandemii można porównać do traumatycznych przeżyć związanych z funkcjonowaniem w okresie wojny. Pamiętamy, jak wielkie spustoszenie psychiczne pozostawiły po sobie działania wojenne, jak wiele osób borykało się ze skutkami negatywnych emocji i doświadczało cierpienia. Brak możliwości i odpowiedniej wiedzy uniemożliwiał przeciwdziałanie poważnym i przewlekłym  skutkom traumy.

Wtedy jeszcze nie mieliśmy tak szerokiej wiedzy o destrukcyjnej roli traumy i spustoszeniu, jakie może spowodować w psychice osoby, która jej doznała, nie było również odpowiednio przygotowanych specjalistów do podjęcia psychoterapeutycznego wsparcia. Pamięć społeczna podpowiada, że pozostawienie  ludzi bez pomocy przyniesie skutki w postaci destabilizacji życia rodzinnego, poczucia osamotnienia, wewnętrznej pustki i bezradności, niekorzystnie zmieni sposób przeżywania i myślenia.

Podjęcie konkretnych działań, zaspakajających potrzeby i oczekiwania zarówno dzieci, jak i ich rodziców jest w obecnej sytuacji niewątpliwą koniecznością.

Oddział Mazowiecki TPD od wielu lat prowadzi placówki dziennego wsparcia dla dzieci. Stały kontakt z podopiecznymi, ich rodzicami i opiekunami jest źródłem bezpośredniej wiedzy o ich stanie zdrowia, w tym kondycji psychofizycznej. Dodatkowo nie pozostaje nam nic innego jak potwierdzić zgłoszenia innych organizacji, że kondycja ta jest bardzo zła. Polska od lat jest liderem niechlubnej statystyki jeśli chodzi o stan zdrowia psychicznego dzieci, liczbę samobójstw i jednocześnie bardzo trudny dostęp (z uwagi na brak lekarzy psychiatrów dziecięcych) do specjalistycznego psychiatrycznego wsparcia.

Jeśli w sytuacji pandemicznej i popandemicznej nie uruchomimy łatwego i bezpłatnego dostępu do wsparcia psychoterapeutycznego, negatywne statystyki jeszcze bardziej poszybują w górę. Zdrowie psychofizyczne naszych dzieci jest zagrożone. Rodzice, opiekunowie nie poradzą sobie sami. Oni także potrzebują wsparcia dla siebie. Pełne lęku i niepewności doświadczenia związane z pandemią, wymagają od nas wszystkich szczególnej uważności i szybkiego reagowania w każdej niepokojącej sytuacji. Zarówno dzieci, jak i dorośli potrzebują bezpiecznej przestrzeni, w której otrzymają odpowiednie wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami. Organizacje pozarządowe wydają się nieocenione w udzielaniu wsparcia dotkniętym pandemią. Mogą stać się partnerem do wyjścia naprzeciw tym potrzebom.

W związku z powyższym zwracamy się z propozycją uruchomienia przy placówkach dziennego wsparcia, jako tych, które zgodnie z Ustawą z dnia 09.06.2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są placówkami, które mają udzielać wsparcia rodzinom przeżywającym trudności, (a które także z uwagi na lokalizację są najbliżej potrzebujących rodzin) specjalistycznego wsparcia psychokorekcyjnego prowadzonego przez profesjonalistów z zakresu psychoterapii, psychologii, pedagogiki i terapeutycznych zajęć ruchowo-gimnastycznych.

Zwracamy się z prośbą o pilne uruchomienie programów wsparciowych w drodze ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz dzieci i rodzin poprzez placówki dla dzieci i poradnictwo rodzinne.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że zaproponowane rozwiązanie może przyczynić się także do ograniczenia występowania aktów rodzicielskiej przemocy, zabijania i krzywdzenia dzieci, o których nieustannie informują media.

                                                                                               Z wyrazami szacunku PREZYDIUM TPD ZMOW

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności