Regulamin

Regulamin serwisu www.tpd-maz.org.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

   1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.tpd-maz.org.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.

   2. Serwis www.tpd-maz.org.pl jest prowadzony przez Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (zwaną dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą w Warszawie
    ul. Kredytowa 1a lok 13 00-056 Warszawa, identyfikującą się numerami:

    • REGON: 015316272
    • NIP: 5252265692
    • KRS: 0000134684
   3. Strona internetowa umożliwia:

    1. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia,

    2. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia,

    3. dołączenie do list mailingowych Stowarzyszenia.

   4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

   5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

   6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce Regulamin Serwisu www.tpd-maz.org.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

II. INFORMACJE O DZIAŁANIACH STOWARZYSZENIA DOSTĘPNE W SERWISIE

   1. Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.

III. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

                         8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1.  

 

 


   1. Dostępne formy płatności:

    Karty płatnicze:
    * Visa
    * Visa Electron
    * Mastercard
    * MasterCard Electronic
    * Maestro

   2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

   3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

   4. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić biuro-tpd@tpd-maz.org.pl

   5. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. 

   6. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Autopay S.A., uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
   7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usługi. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem odo@bm.pl lub pisemnie na adres Spółki: Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, dopisek: ochrona danych osobowych.
 

IV. DOŁĄCZENIE DO LIST MAILINGOWYCH

                      16.  Dołączenie do listy mailingowej Stowarzyszenia (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Stowarzyszenia.

                       17. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:

    1. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),

    2. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),

    3. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

                       18. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

                      19. Stowarzyszenie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

                      20. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu tpd-maz.org.pl znaleźć można w zakładce Polityka prywatności Serwisu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                      21. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres e-mail biuro-tpd@tpd-maz.org.pl

                      22. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

                      23. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

                      24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.