Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku

Rehabilitacja i terapia zajęciowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON w terminie od 04.04.2022 do 31.12.2022 r. na podstawie umowy nr ZZ0/000849/07/D z dnia 27.05.2022 r.
Projekt realizowany będzie na terenie placówki Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku ul. ks. R. Jaworskiego, 3 09-100 Płońsk.


Cel projektu :
Głównym celem projektu jest przywrócenie jak największej samodzielności u 25 niepełnosprawnych, podopiecznych TPD Koła w Płońsku poprzez zapewnienie im kompleksowej rehabilitacji i terapii, zmierzających do rozwoju i poprawy sprawności fizycznej, psychicznej beneficjenta projektu, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.


Beneficjenci :
Grupa docelowa jest 25 podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z terenu powiatu płońskiego oraz miasta Płońsk. Podopieczni Koła to uczestnicy zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.


ZASADY REKRUTACJI :
Rekrutacji dokona zespół kwalifikacyjny z pośród 48 podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku, składający się z : przedstawiciela Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dwóch fizjoterapeutów, psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy. Podczas rekrutacji będzie brane pod uwagę następujące kryteria : posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wskazania do korzystania z pełnego pakietu zajęć, w skład których wchodzą zajęcia z fizjoterapeutami, terapeutą zajęciowym, psychologiem oraz pedagogiem. Podczas rekrutacji będzie brana również analiza w aspekcie rokowań podopiecznych co do możliwości poprawy stanu zdrowia poprzez cykliczne uczestniczenie w zajęciach.
Rekrutacja beneficjentów projektu zostanie przeprowadzona bezpośrednio przed rozpoczęciem działań projektowych.
Grupa docelowa będzie dobierana w ten sposób, aby żadna z płci nie stanowiła mniej niż 40 %.
Beneficjenci projektu z terenu powiatu płońskiego i miasta Płońsk będą doprowadzeni lub dowożeni na zajęcia indywidualnie przez rodziców bądź opiekunów.
Zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników w związku z ważnym zdarzeniem losowym, np. pogarszającym się stanem zdrowia, pobyt w szpitalu, lista beneficjentów zostanie uzupełniona o osobę z listy rezerwowej.

Formy wsparcia

Rehabilitacja indywidualna – fizjoterapia
Głównym celem fizjoterapii jest zapobieganie postępom choroby, przywracanie sprawności fizyczno-czynnościowej oraz profilaktyka nawrotów zaburzeń i patologii czynnościowej organizmu. Realizacja celów odbywa się poprzez stosowanie metod stanowiących jednocześnie działy fizjoterapii.
Zajęcia terapeutyczne – terapia zajęciowa
Głównym celem terapii zajęciowej jest umożliwienie czy przyspieszenie powrotu utraconych z jakiegoś powodu funkcji lub sprawności fizycznej, czy też umysłowej człowieka. Jeśli zmiany są nieodwracalne, terapia zajęciowa ma na celu wypracowanie sobie funkcji zastępczych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie beneficjenta projektu.
Zajęcia z psychologiem
Zajęcia z psychologiem mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego beneficjentów projektu, pobudzenie do refleksji, umożliwienie lepszego poznania, zrozumienie i docenianie siebie oraz nabywanie nowych umiejętności interpersonalnych.
Terapia pedagogiczna
Celem terapii pedagogicznej jest: stymulowanie rozwoju dziecka: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju, stymulowanie jego rozwoju, ułatwienie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych.

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc naszym  Podopiecznym.

Pozostałe aktualności